top of page

Balans van de Stichting F.S.Tijmstra per 31 december 2021

Activa

Effecten                                                                      1.087.779

Vorderingen op korte termijn

Rente Bank                                                                             -

Dividendbelasting                                                          1.316

Liquide Middelen 

                                                                                         30.238

                                                                                           2.068

                                                                                    1.121.401

Passiva

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                                                                45

Reserve                                                                    1.121.356

Toezeggingen uit voorgaande jaren                                 -

Kortlopende schulden                                                        -

                                                                                     1.121.401

bottom of page