Balans van de Stichting F.S.Tijmstra per 31 december 2018

Activa

Effecten                                                                       830.367,72

Vorderingen op korte termijn

Rente Bank                                                                             0,00

Dividendbelasting                                                          2.016,31

 

Liquide Middelen 

ABN AMRO 584160542                                               48.242,36

ABN AMRO 566775588                                             113.648,44

                                                                                      994.274,83

Passiva

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                                                              45,38

Reserve                                                                     975.719,12

Toezeggingen                                                             16.000,00

Kortlopende schulden                                                2.510,33

                                                                                    994.274,83

© 2013 Web design by Jean Paul van Straalen.  All rights reserved.