Balans van de Stichting F.S.Tijmstra per 31 december 2019*

Activa

Effecten                                                                       828.917,47

Vorderingen op korte termijn

Rente Bank                                                                             0,00

Dividendbelasting                                                          1.864,60

 

Liquide Middelen 

ABN AMRO 584160542                                               38.921,75

ABN AMRO 566775588                                             209.191,03

                                                                                   1.078.894,85

Passiva

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal                                                              45,38

Reserve                                                                  1.060.138,47

Toezeggingen                                                             16.000,00

Kortlopende schulden                                                2.711,00

                                                                                 1.078.894,85