top of page

Toelichting op de balans van de Stichting F.S. Tijmstra per 31 december 2021

Grondslagen van waardering

 

EFFECTEN

De effecten zijn gewaardeerd op beurskoers per balansdatum.

Aandelen                                                                              675.064

Obligaties                                                                             363.934

Alternatieve beleggingen                                                     48.781

Effectendepot                                                                   1.087.779

Waarde Effectendepot per 31 december 2021             1.087.779

Verschil aan- en verkopen                                                  -175.217

Af: Waarde Effectendepot per 31 december 2020         -807.545

Koersresultaat t.g.v. algemene reserve                             105.017

OVERIGE BALANSPOSTEN

De overige balansposten zijn gewaardeerd op nominale waarde.

ALGEMENE RESERVE

Conform de vorige balans (31 december 2020)            1.027.018

Bij: Koersresultaat effecten 2021                                        105.017

                                                                                               1.132.034

Af: Resultaat boekjaar 2021                                                   -10.678

Algemene reserve                                                                1.121.356

VRIJWILLIGERSVERGOEDING

De bestuursleden doneren hun vrijwilligersvergoeding ad Euro 500,00 over het jaar 2021 zodat de uitgaven per saldo nihil zijn.

VRIJVAL RESERVERINGEN

Het bestuur heeft besloten de reservering voor nog te betalen toezeggingen per 31 december 2021 te laten vrijvallen t.g.v. het resultaat.

bottom of page