top of page

Beleidsplan Stichting F.S. Tijmstra 2022-2025

De Stichting F.S. Tijmstra is opgericht op 15 maart 2005.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het initiëren, stimuleren en ondersteunen van onderwijskundige projecten met een voorkeur voor het voorgezet onderwijs in Den Haag e.o..

Activiteiten van de organisatie

Voor steun komen uitsluitend projecten van organisaties in Nederland in aanmerking, met een zekere voorkeur voor Den Haag.

Klik hier voor voorbeelden van gesteunde projecten.


Het bestuur streeft ernaar om naast eenmalige giften ook meerjarige relaties met projecten aan te gaan om zo een meer structurele bijdrage te kunnen leveren en ontwikkeling en resultaten van projecten beter te kunnen volgen. 

​Een voorbeeld van zo’n meerjarige relatie is het promotieonderzoek ‘Het leren van de toekomst en de educatieve opdracht’ (Young people’s learning in digital worlds: the alienation and re-imagining of education) van Prof. Dr. Mariëtte de Haan en Zowi Vermeire, MA van de Universiteit Utrecht. Zie ook: https://re-imaginingeducation.sites.uu.nl/nl/

Samenwerking

Het bestuur besteedt ook aandacht aan het cultiveren van contacten met andere (Haagse) fondsen met het oog op het eventueel gezamenlijk steunen van projecten. Het project De Laptopdesk is een voorbeeld van samenwerking tussen fondsen.

Organisatie en bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden.

Het bestuur vergadert ten minste driemaal per jaar. 

De Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst. Alle werkzaamheden worden door de bestuursleden om niet verricht.
Het opstellen van de jaarrekening is uitbesteed aan een administratiekantoor.

Financiën

De Stichting werft geen fondsen. De activiteiten van de Stichting worden bekostigd uit de opbrengst van het belegde vermogen.

Het beleggingsbeleid is erop gebaseerd de Stichting voor onbepaalde tijd te laten voortbestaan en is derhalve risicomijdend. Het rendement op het vermogen is, na aftrek van kosten en toepassing van inflatiecorrectie, beschikbaar voor giften.

​De Stichting heeft een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)-status en is lid van de FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations in Nederland.

bottom of page