Beleidsplan Stichting F.S. Tijmstra 2017-2021

De Stichting F.S. Tijmstra is opgericht op 15 maart 2005. De Stichting heeft ten doel het initiëren, stimuleren en ondersteunen van onderwijskundige projecten  met een voorkeur voor het voorgezet onderwijs in Den Haag e.o..

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden.

Het bestuur vergadert ten minste drie maal per jaar. 

De Stichting heeft geen betaalde krachten in dienst. Alle werkzaamheden worden door de bestuursleden om niet verricht. Het opstellen van de jaarrekening is uitbesteed aan een administratiekantoor.

 

De Stichting heeft een Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)-status en is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). ​​

De FIN is de branchevereniging van fondsen en foundations in Nederland. Meer dan 350 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, onderwijs, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

 

De Stichting werft geen fondsen. De activiteiten van de Stichting worden bekostigd uit de opbrengst van het belegde vermogen.

 

Het beleggingsbeleid is erop gebaseerd de Stichting voor onbepaalde tijd te laten voortbestaan en is derhalve risicomijdend. Het rendement op het vermogen is,  na aftrek van kosten en toepassing van inflatiecorrectie,  beschikbaar voor giften.

 

Voor steun komen uitsluitend projecten van organisaties in Nederland in aanmerking, met een zekere voorkeur voor Den Haag. Het bestuur streeft ernaar om naast eenmalige giften ook meerjarige relaties met projecten aan te gaan om zo een meer structurele bijdrage te kunnen leveren en ontwikkeling en resultaten van projecten beter te kunnen volgen.  Het bestuur besteedt ook aandacht  aan het cultiveren van contacten met andere (Haagse) fondsen met het oog op het eventueel gezamenlijk steunen van projecten.

 

 

’s-Gravenhage,  januari  2017